Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị liên kết